Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Освітня програма “Консолідована інформація”

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: Консолідована інформація

Кваліфікація магістр (1,5 роки) – 2433.2. Аналітик консолідованої інформації.

 

Напрямки професійної підготовки:

Підготовка у галузі сучасних інформаційно-аналітичних знанняорієнтованих технологій, Competitive Intelligence (конкурентна розвідка), що базується на використанні системних методів ноосферного етапу розвитку науки. Студенти вивчають такі актуальні інноваційні напрямки – конкурентна розвідка, організація та моделювання бізнесу та програмних систем, технології менеджменту знань та інформаційного менеджменту, підтримка прийняття рішень, знанняорієнтовані інтелектуальні системи та технології, об’єктно-орієнтований аналіз та  моделювання, соціальні мережі в Інтернеті, інформаційно-комунікативні технології, онтології. Випускники мають привілейоване положення в організації,   працюють зі змістовною інформацією, знаннями, новими інформаційними технологіями для забезпечення конкурентоспроможності організацій.

Професія «Аналітик консолідованої інформації» та спеціальність «Консолідована інформація»  вперше в Україні відкриті співробітниками кафедри Соціальної інформатики; стандарт підготовки був розроблений кафедрою Соціальної інформатики та затверджений міністром МОН України.

Магістр може займати посади: аналітик консолідованої інформації; аналітик (analyst); бізнес-аналітик; директор знань (knowledge leader); архітектор знань (knowledge architect); менеджер знань; журналіст проектів (projects journalist); інформаційний менеджер (information manager); інженер знань; керівник (співробітника) інформаційної служби (відділу), аналітичного відділу (служби), відділ стратегічного планування та прогнозування, відділу реінжинірингу, відділу організаційного проектування; заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи; керівник відділу стратегічного планування та прогнозування; керівник аналітичного відділу; керівник (співробітника) консалтингової фірми.

Місця роботи: виробничі підприємства та невиробничі організації, банки, науково-виробничі об’єднання, органи державного управління, корпорації, компанії, фірми будь-яких форм власності в Україні та за кордоном.

Уміння та компетенції, якими буде володіти магістр:

 1. Здатність до пошуку, аналізу та консолідації інформації в інформаційному середовищі; використання методів конкурентної розвідки для пошуку, отримання, дослідження та обробки інформації та знань; забезпечення функціонування та сталого розвитку організацій на основі системологічного ноосферного підходу.
 2. Здатність досліджувати та систематизувати поняттєві знання на основі критеріїв природньої класифікації.
 3. Здатність досліджувати та формувати інтелектуальний капітал організації, що навчаеться; держави; людини та компетенції менеджменту знань.
 4. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методологій та технологій моделювання для дослідження характеристик складних систем.
 5. Здатність до ноосферного системного мислення та на його основі: консолідації інформації, застосування методології ноосферного системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів моделювання та розв’язування неформалізованих задач.
 6. Здатність використовувати сучасні інструментальні засоби моделювання для оптимізації ділової активності з використанням системологічного підходу та методу UFO.
 7. Здатність до аналізу, дослідження, формулювання, розробки та моделювання вимог замовника; організації супроводу процесу розробки, впровадження й експлуатації інтелектуальних автоматизованих інформаційних систем і технологій на основі системологічного підходу.
 8. Здатність забезпечувати аналітичний супровід, проводити аналіз та дослідження діяльності та структури організацій, конкурентну розвідку на основі системологічного підходу.
 9. Здатність до пошуку, аналізу, накопичування та систематизації інформації та знань про внутрішнє та зовнішнє середовище організаційної системи на основі системологічних досліджень.
 10. Здатність проводити системологічний аналіз та дослідження бізнес-систем та аналітичну обробку інформаційних ресурсів для забезпечення сталого функціонування складних систем.
 11. Здатність вилучати, досліджувати та систематизувати знання у предметній галузі, створювати параметричні класифікації, онтологічні моделі знань з використанням системологічного класифікаційного аналізу.
 12. Здатність використовувати основні методи та моделі менеджменту та інженерії знань, управління персональними знаннями на основі системологічного аналізу.
 13. Здатність ідентифікувати та документувати наявні бізнес-процеси, описувати бізнес-процеси на рівні трудових ресурсів.
 14. Здатність визначати ступінь відповідності поточного функціонування до планованого на основі моделювання діяльності організації і результатів обстеження, виробляючи пропозиції з удосконалення бізнес-процесів.
 15. Здатність виявляти потреби в знаннях і джерелах інформації, визначати необхідні знання з урахуванням цілей діяльності організації на основі принципів ноосферного системного підходу.
 16. Здатність до системологічного дослідження, формулювання  місії; розробки моделей наявної і майбутньої організаційної системи та моделювання бізнес-процесів організації за допомогою консолідації інформації та знань.
 17. Здатність до дослідження, розробки та обґрунтування пропозицій по розвитку системи організаційної взаємодії персоналу, структури управління й організації команд процесів за результатами системологічного аналізу.
 18. Здатність до дослідження міжособистісних взаємовідносин та організаційної культури для попередження та вирішення конфліктних ситуацій (комунікабельність, безконфліктність) на основі системологічного підходу.
 19. Здатність до трансдисциплінарних системологічних досліджень в сфері консолідації інформації та менеджменту знань.
 20. Здатність до дослідження та використання Big Data для отримання суттевих конкурентних переваг в бізнесі.

Обов’язкові дисципліни професійної підготовки:

 1. Вступ до спеціалізації Консолідована інформація (Конкурентна розвідка).
 2. Менеджмент та систематизація знань.
 3. Технології моделювання та організації бізнесу.
 4. Технології підтримки прийняття рішень.
 5. Аналіз, розробка та управління вимогами.
 6. Комунікативні основи інформаційно-аналітичної діяльності.

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

 1. Інформаційне забезпечення зв’язків з громадськістю.
 2. Соціально-психологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності.
 3. Соціальні мережі в Інтернеті.
 4. Аналітичні інформаційні системи.
 5. Основи інформаційно-аналітичної діяльності та бізнес-аналітики.
 6. Консолідація інформаційних ресурсів.
 7. Технології інформаційного менеджменту.
 8. Математичні методи політичного аналізу.
 9. Моделювання знань.