Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Освітня програма “Соціальна інформатика”

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: Соціальна інформатика

Кваліфікація магістр (1,5 роки) – 2131.1.  Науковий співробітник, 2131.2 – Розробник обчислювальних систем (Аналітик з комп’ютерних комунікацій).

 Напрямки професійної підготовки:

Підготовка в галузі сучасних інформаційно-аналітичних знанняорієнтованих  когнітивних технологій та соціальної інформатики, що базується на використанні системних методів ноосферного етапу розвитку науки. Студенти вивчають такі актуальні й інноваційні напрямки – Knowledge Management, інформаційно-комунікативні технології, технології менеджменту та систематизації знань, аналіз бізнес-процесів, управління вимогами, інформаційний менеджмент, об’єктно-орієнтований аналіз та моделювання систем, підтримка прийняття рішень, соціальні мережі в Інтернеті, знанняорієнтовані інтелектуальні системи та технології, комунікативні та соціальні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності, інжінірія знань та онтологічний інжінірінг. Випускники працюють зі змістовною інформацією, знаннями та новими інформаційними технологіями, необхідними для забезпечення соціальних й організаційних рішень, підвищення конкурентоспроможності організацій та підприємств; впроваджують нову інформаційну та організаційну культуру; мають привілейоване положення в організації.       

Фахівець може займати посади: інформаційний аналітик; науковий співробітник (інформаційна аналітика); аналітик-консультант; директор знань; менеджер знань; інженер знань;  керівник (співробітник) інформаційної служби (відділу), аналітичного відділу, відділу стратегічного планування та прогнозування, реінжинірингу, організаційного проектування; керівник (співробітник) консалтингової фірми.

Місця роботи наших випускників: виробничі підприємства і невиробничі організації, корпорації, компанії, фірми будь-яких форм власності, банки, органи державного управління, науково-виробничі підприємства в Україні та за кордоном.

Уміння та компетенції, якими буде володіти магістр:

 1. Здатність до аналізу та дослідження інформації в інформаційному середовищі, в соціумі; використання методів информаційно-аналітичної діяльності та систематизації знань для пошуку, отримання та обробки інформації, забезпечення сталого розвитку на основі системологічного ноосферного підходу.
 2. Здатність вилучати та систематизувати знання в предметній галузі, створювати онтологічні моделі знань, використовувати основні методи та моделі менеджменту та інженерії знань з застосуванням системологічного класифікаційного аналізу.
 3. Здатність до виявлення закономірностей, застосування методів обробки інформації, даних та знань з використанням системологічного підходу.
 4. Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей, моделювання предметних галузей для створення інформаційних систем.
 5. Здатність опанувати сучасні системологічні методи моделювання об’єктів, процесів і явищ з метою підвищення конкурентноспроможності організації.
 6. Здатність досліджувати та систематизувати поняттєві знання на основі критеріїв природньої класифікації.
 7. Здатність до ноосферного системного мислення; застосування методології ноосферного системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування складних задач.
 8. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методологій та технологій моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних систем на основі системологічного підходу.
 9. Здатність до застосування методології ноосферного системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач.
 10. Здатність використовувати сучасні інструментальні засоби моделювання для оптимізації ділової активності з використанням системологічного підходу.
 11. Здатність до аналізу, формулювання, розробки та моделювання вимог замовника на основі системологічного підходу.
 12. Здатність проводити системологічний аналіз діяльності та структури організацій.
 13. Здатність до використання сучасних інтернет інструментів для оптимізації роботи організацій на основі системологічного підходу.
 14. Здатність забезпечувати аналітичний супровід діяльності організації на основі системологічного підходу.
 15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, створення та практичного застосування функціональних моделей складних систем на основі системологічного підходу.
 16. Здатність до пошуку, аналізу, накопичування та систематизації інформації та знань про внутрішнє та зовнішнє середовище організаційної системи на основі системологічного аналізу.
 17. Здатність проводити аналіз бізнес-систем та аналітичну обробку інформаційних ресурсів для забезпечення сталого функціонування складних систем на основі системологічного підходу.
 18. Здатність досліджувати та формувати інтелектуальний капітал, компетенції менеджменту знань та організаціїї, що навчаються.
 19. Здатність до дослідження та використання Big Data для отримання суттевих конкурентних переваг в бізнесі.

Обов’язкові дисципліни професійної підготовки:

 1. Вступ до спеціалізації (Соціальна інформатика).
 2. Технології менеджменту знань.
 3. Технології підтримки прийняття рішень.
 4. Технології аналізу бізнес-процесів.
 5. Управління вимогами.

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

 1. Математичні методи політичного аналізу.
 2. Технології інформаційного менеджменту.
 3. Об’єктне моделювання знань.
 4. Додаткові розділи UML.
 5. Соціальні мережі в Інтернеті.
 6. Додаткові розділи бізнес-аналізу.
 7. Технології аналізу і автоматизації документообігу.
 8. Консолідація інформаційних ресурсів.
 9. Основи PR діяльності в IT.
 10. Соціально-психологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності.