Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Наука

НАУКОВА ШКОЛА КАФЕДРИ

Кафедра СІ розвиває нову наукову школу та новий інноваційний науковий напрям «НООСФЕРНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ». Актуальна наукова школа відноситься до нового інформаційного напрямку, який бурхливо розвивається на Заході, а також тісно пов’язана з важливими напрямками системного аналізу, штучного інтелекту, інформаційних технологій.

Об’єктом дослідження є складні неформалізовані якісні завдання та проблеми в слабоструктурованих предметних областях. Вперше пропонується вирішувати ці проблеми на основі нової унікальної методології ноосферного етапу розвитку науки – системології, системологічних когнітивних знанняорієнтованих методів та технологій, що розробляються в ХНУРЕ (на кафедрі СІ) більше 20 років під керівництвом д.т.н., проф. Соловйової К.О.

Рішення проблем управління знаннями та конкурентної розвідки дозволить побудувати економіку, засновану на знаннях; підвищити конкурентоспроможність організацій, фірм, підприємств; забезпечити сталий розвиток соціальних систем та інтеграцію України в світову спільноту; підвищити рівень інвестицій в економіку України.

 

ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ НАУКИ ТА ОСВІТИ

На кафедрі діє 13 договорів про міжнародне співробітництво з іноземними університетами та організаціями, наприклад:

1) Stockholm University (Швеція).

2) Hasselt University (Бельгія).

3) Факультет інформатики Університету Айн- Шамс (Єгипет).

4) Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA (Болгарія).

Проводиться співпраця з Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA (Болгарія) та Інститутом математики та інформатики Болгарської Академії наук в науковій сфері, організації та проведенні наукових конференцій серії міжнародних подій ITA, участь в програмних комітетах міжнародних конференцій, редакціях міжнародних журналів, публікація статей.

Проводиться співпраця з Факультетом інформатики Університету Айн-Шамс (Египет) в галузі Computer Science з підготовки випуску журналу EGYPTIAN COMPUTER SCIENCE JOURNAL, рецензуванні наукових статей, міжнародних доповідей та інше.

Співробітниками кафедри ведеться робота з підготовки грантів та укладення нових науково-дослідницьких тем.

Кафедра СІ та НУЦ УЗ активно співпрацюють з Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України в галузі управління знаннями та онтологічного інжінірінгу, системології, міждисциплінарних досліджень. Науковим консультантом НУЦ УЗ є заступник директора ІК НАНУ академік Палагін О.В.

Представник ІК НАНУ с.н.с., к.т.н. Величко В. Ю. щорічно приїзджає на кафедру СІ, виступає на наукових семінарах кафедри СІ та ННЦ УЗ з доповідями. Він також щорічно виступає на конференції “Управління знаннями та конкурентна розвідка” в рамках Міжнародного молодіжного форуму. В цьому році він також передав на кафедру СІ в рамках співробітництва унікальний вітчизняний інструментальний програмний комплекс ТОДОС для підтримки онтологій разом з документацією, що багато років розроблялся в ІК НАНУ та є широко впроваженим в Україні. Цей програмний комплекс також успішно впроваджується в науковий та навчальний процес кафедри СІ.

 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА

На протязі 9 років в рамках Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» кафедрою успішно проводиться конференція “Управління знаннями та конкурентна розвідка”.

В 2019 році на конференцію «Управління знаннями та конкурентна розвідка» прийнято 66 доповідей (13 зовнішніх).

 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Соловйова К.О.:

1) Дослідження та використання системології в менеджменті знань, консолідації інформації, конкурентній розвідці.

2)Систематизація знань та онтологічний інжиніринг на основі критеріїв природньої класифікації.

3)Отримання нових глибинних знань на основі системологічного класифікаційного аналізу.

4)Ноосферні та трансдисциплінарні дослідження.

Шостак І.В.:

1)Методи та засоби інформаційної підтримки Smart Enterprise.

Єльчанінов Д.Б.:

1)Системологічні методи та моделі державного управління.

2)Використання мультимножин в теорії прийняття рішень.

3)Управлінський консалтинг.

Данилов А.Д.:

1)Системологічне дослідження соціальних мереж в Інтернеті.

2)Використання системологічного підходу в Social Media Marketing.

3)Системологічне дослідження комунікативних аспектів інформаційно-аналітичної діяльності.

Вороний М.П.:

1)Логічні та раціональні судження на системологічних моделях.

2)Управління вимогами.

Дронова-Вартанян І.В.:

1)Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами та рекламному менеджменті.

2)Інформаційні технології, глобальні та регіональні інформаційні середовища.

3)Управління проектами в освіті.

Панасовська Ю.В.:

1)Формування компетенцій менеджменту знань у співробітників організацій.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри регулярно впроваджуються у навчальний процес, зокрема під час проведення дипломування магістрів та викладанні професійних курсів кафедри за освітніми програмами «Консолідована інформація» і «Соціальна інформатика» спеціальності «Комп’ютерні науки». Більшість атестаційних робіт магістрів, які виконані під керівництвом або консультуванням викладачів Соловйової К.О. та Данилова А.Д., засновані на використанні нових унікальних ноосферних системних методів, розроблених на кафедрі СІ.