Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Науково-навчальний центр Управління знаннями

ІНФОРМАЦІЯ

про науково-технічниий підрозділ

 Науково-навчальний центр Управління знаннями (ННЦ УЗ)

 

1 Науково-навчальний центр Управління знаннями.

2 Науковий консультант – академік НАН України Палагін О.В., раніше член-кор. НАН України Бондаренко М.Ф., який внес великий вклад у розвиток ННЦ УЗ.

Керівник НУЦ УЗ – проф., д.т.н. Соловйова К.О.

3 Напрямки, за якими здійснюється діяльність центру, відображені в Положенні про ННЦ УЗ. Наприклад, ННЦ УЗ:

– Ініціює та бере участь у виконанні спільних науково-дослідних робіт із залученням викладачів, аспірантів та магістрантів ХНУРЕ, співробітників ІК НАН України;

– Виконує актуальні та перспективні дослідження, розробку та використання знанняорієнтованих методів та технологій ноосферного етапу розвитку науки та їх впровадження в конкурентної розвідці, організації бізнесу, менеджменті знань, сучасні та перспективні інформаційні технології та інш.;

– Розвиває міжнародні контакти, організує та проводить міжнародну наукову конференцію, семінари тощо;

– Забезпечує підготовку кадрів (використовуючи ресурси та структури ХНУРЕ й ІК НАН України); розробку інноваційних навчальних курсів та інш.;

– Впроваджує практичні результати спільних наукових і науково-освітніх досліджень та проектів у навчальний процес і суспільну практику.

4 Існуючі досягнення за останні 5 років

Кафедрою та ННЦ УЗ особисто щорічно в рамках Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» проводиться молодіжна наукова конференція «Управління знаннями та конкурентна розвідка», в якій приймають участь представники ІК НАН України, науковці та магістранти, у тому числі – кафедри СІ. В цьому році на цій конференції, що була організована кафедрою СІ та ННЦ, представлено 80 доповідей.

У цьому році на кафедрі та у ННЦ УЗ також виступав з демонстрацією нових онтологічних інструментів та їх впроваджень с. н. с. ІК НАНУ, доц., к.т.н. Величко В.Ю. (Київ) та заслуховувались результати сумісних досліджень з використанням ноосферних методів, розроблених на кафедрі СІ. Доц., к.т.н. Величко В.Ю. (Київ) демонстрував IT-платформу ТОДОС формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ. На кафедрі СІ та в ННЦ неодноразово виступав з доповідями по тематиці Інструментальних програмних засобів онтологічного інжінірінгу к.т.н. Приходнюк В.В. (Київ) та інші вчені.

 НУЦ УЗ та кафедрі СІ були передані інноваційні матеріали та комплекс ПЗ підтримки онтологій, а саме розроблений в ІК НАНУ, для використання в науковому та навчальному процесі кафедри СІ та ННЦ УЗ ХНУРЕ. Від кафедри та ННЦ УЗ публікуються доповіді на міжнародних конференціях та статті в міжнародних збірниках наукових робіт.

 Кафедрою та ННЦ УЗ багато років проводяться актуальні перспективні методологічні, теоретичні та науково-практичні дослідження, направлені на розвиток та застосування системологічних знанняорієнтованих методів, моделей та технологій для вирішення складних неформалізованих якісних проблем, побудови онтологій з урахуванням глибинних знань та сутнісних властивостей об’єктів. Ці знанняорієнтовані методи та моделі також впроваджуються в ІК НАНУ та навчальний процес.

5 Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень:

5.1 Проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних та трансдисциплінарних досліджень в пріоритетних напрямах інформаційної галузі на основі системного підходу та методів ноосферного етапу розвитку науки для формування економіки знань.

5.2Дослідження, розробка, розвиток, адаптація та використання системологічних знанняорієнтованих когнітивних методів, моделей та технологій ноосферного етапу розвитку науки.

5.3 Розробка, розвиток та використання системологічних методології, теорії та технологій ноосферного етапу розвитку науки в цілях рішення складних неформалізованих завдань в різних актуальних галузях, наприклад пропонуються та розвиваються перспективні методи і моделі формування компетенцій менеджменту знань.

5.4 Отримання нових знань, систематизація та моделювання глибинних знань на основі системологічного класифікаційного аналізу та критеріїв природної класифікації.

5.5 Розвиток інноваційного знанняорієнтованого напряму, онтологічного інжинірингу на основі глибинних знань та критеріїв природної класифікації в цілях створення та розвитку інтелектуального капіталу, конкурентної розвідки, менеджменту знань, інформаційних технологій організації бізнесу, підтримки прийняття якісних рішень, підвищення якості захисту інформації та ін.

Наукова лабораторія Систематизації знань у рамках НУЦ УЗ приймає  безпосередню участь у виконанні необхідних теоретичних та практичних завдань на основі системологічної систематизації знань. Проводяться, наприклад, актуальні дослідження в галузі соціальних мереж; їх створення; ефективного використання; розвитку; систематизації функцій на основі системологічного класифікаційного аналізу та ін.

У зв’язку з тим, що наука розвивається у напрямку необхідності та актуальності рішення складних неформалізованих завдань на основі знань та знання орієнтованих технологій, у тому числі в сфері бізнесу, роль систематизації та управління знаннями постійно підвищується – особливо з використанням ноосферних системних методів, які розвиваються та впроваджуються вперше в Україні та світовій науці дослідниками кафедри СІ, НУЦ Управління знаннями та лабораторії Систематизації знань.